Mens oljebransjen tar inn over seg den knusende dommen, konstaterer energiminister Terje Aasland at dagens regelverk for oljearbeidere ikke er godt nok.

Den knusende seieren i Arbeidsretten kom mandag denne uka. Nå sitter partene i intense samtaler om konsekvensene av dommen.

Der vant fagforeningen IE & FLT over Norges Rederiforbund i spørsmålet om en arbeidskonflikt på Ekofiskfeltet var lovlig eller ikke.

Får lov til å streike

Retten gir oljearbeidere rett til å streike i sympati til støtte for kravet om tariffavtale for kolleger om bord på brønnstimuleringsfartøyet Island Captain på Ekofiskfeltet.

Streiken skulle starte i september, men ble stoppet.

Statsråden støtter dommen

Energiminister Terje Aasland, som var i Stavanger tirsdag, mener dagens regelverk for oljearbeidere om bord i båter ikke er godt nok.

– Jeg er glad for denne avgjørelsen. Den klargjør viktige prinsipper. Vi trenger et bedre regelverk og bedre grenseavklaringer, ikke minst når nye næringer kommer på norsk sokkel, sier energiminister Terje Aasland.

Havvind og havbunn

Det er havvind og utvinning av havbunnsmineraler han tenker på.

– Vi skal ha ordnede arbeidsforhold på norsk sokkel. Dommen understreker dette behovet og klargjør de norske partenes rolle. Regjeringen jobber med å utvikle et bedre regelverk slik at vi kan følge opp norske lønns- og arbeidsforhold på norsk sokkel og i norske farvann.

– Da vil reglene gjelde for all aktivitet over en viss terskel. Men det må settes en terskel, sier ministeren.

– Det kan bli kostbart for arbeidsgiverne?

– Vi dumper ikke lønn

– Vi konkurrerer ikke ved å dumpe lønns- og arbeidsvilkår for norske ansatte.

Gjelder det også briter og filippinere?

– Så lenge de gjør arbeid i Norge, gjelder det, sier statsråd Aasland.

Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og havbruksdepartementet som har ansvaret for arbeidet med å endre regelverket.

Nye regler på vei

Det er Havindustritilsynet (tidligere Petroleumstilsynet) som overholder dagens regelverk for helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel. Det er de som fører tilsyn og sender pålegg til oljeselskapene ved brudd på regelverket.

Havtil ble nettopp flyttet fra Arbeidsdepartementet til Energidepartementet for bedre samordning. Når nytt regelverk for arbeidsvilkår på norsk sokkel skal utarbeides, ligger ikke tilsynet lenger i samme departement som de som skal lage nytt regelverk.

Terje Aasland ser ikke dette som problematisk.

– Det er mange ulike bransjer som skal ha aktivitet i maritim næring i framtida. Noen fartøy skal for eksempel frakte stein. Reglene må tilpasses all næringsutvikling, sier Aasland.

Vil ikke koble til fartøy

Aasland vil ikke sette dommen i sammenheng med diskusjonen om flerbruksfartøy skal defineres inn under Petroleumsloven. Denne problemstillingen medfører at noen offshoreansatte om bord på fartøy ikke er beskyttet av norsk arbeidsmiljølov, men ligger under sjøfartsreguleringen, som ikke er like streng.

I dag er oljeplattformer og flyttbare rigger definert innenfor petroleumsloven. Men flerbruksfartøy, som brønnstimuleringsfartøyet Island Captain, er utenfor petroleumsloven.

– Dommen berører ikke denne problemstillingen, sier Aasland.KILDE: Stavanger Aftenblad 

Categories: Gratis