Vi kjefter på LO til tider om samrør og er forbanna på de  ,men av og til er det bra å ha en slik “mastrodont ” i ryggen. IE har gjort ett fabelaktig forarbeid før en brakte dette inn for retten. Og dommen kan ikke ankes! Så IE vant sin sak som er en viktig sak for arbeidsikring for oss alle.

Det er ikke hver dag Arbeidsretten avsier en dom som det med stor sikkerhet kan sies at partene og retten vil vise til også om 100 år. Arbeidsretten avsa i dag en slik dom.
I dommen slo Arbeidsretten enstemmig fast at LO og IE & FLT lovlig kan støtte de streikende i det britiske selskapet Schlumberger UK (SLB UK) ved å benytte sympatiaksjoner.
Vi har tidligere skrevet om den lengste streiken i Nordsjøen der ni medlemmer i IE & FLT streiker for tariffavtale. Streiken pågår fortsatt, men er uten effekt fordi arbeidsgiver har erstattet de streikende med annen arbeidskraft.
IE & FLT og LO vil gjennom allerede varslede sympatiaksjoner sette adskillig mer kraft bak kravet om tariffavtale med SLB UK. LO har i tillegg bedt om forhandlingsmøte med NHO for å iverksette ytterligere sympatiaksjoner nå når Arbeidsretten har slått fast at det er lovlig adgang til dette.
Arbeidsretten har med dommen i dag også ryddet opp i flere uklarheter når det gjelder adgangen til sympatiaksjoner, på land og norsk sokkel.
For det første har retten slått fast at det er norsk rett og norske domstoler som skal avgjøre lovligheten av streiker som gjelder krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid i Norge og på sokkelen også i de tilfellene der arbeidsgiver er et utenlandsk selskap.
Videre slo Arbeidsretten fast at domstolen ikke skal prøve hensiktsmessigheten eller forholdsmessigheten av sympatiaksjonen. Dersom hovedformålet er å støtte tariffkravet til de streikende, ja da er sympatistreiken også lovlig. Arbeidsrettens dom setter punktum for diskusjonen om det gjelder særlige krav til virkningen av sympatiaksjonen.
Ved vurderingen av om streiken i hovedkonflikten, altså streiken blant IE & FLTs medlemmer i SLB UK, skal vurderes etter norsk eller britisk rett, slår Arbeidsretten fast at det er norsk rett som skal anvendes. Arbeidsretten har ikke tidligere tatt stilling til lovvalgspørsmål der streiker er grenseoverskridende.
For LO er det av den største betydning at Arbeidsretten sa seg enig i LOs argumentasjon om at streikens «nasjonalitet» skal vurderes ut fra tariffkravet og det arbeidet som kreves tariffregulert. Et motsatt utfall, slik SLB UK argumenterer for, ville ført til at det ville blitt svært vanskelig for LO og LOs forbund å benytte arbeidskamp og sympatiaksjoner for tariffkrav mot utenlandsk arbeidsgiver.
LO-advokatene Lornts Nagelhus, Yvonne Evensen og Andreas Van Den Heuvel hadde saken for Arbeidsretten.

KILE LO ADVBOKATENE

.

Categories: Gratis